× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 7 cái
KIT STM8 STM8S103F3P6

ARM KIT STM8 STM8S103F3P6 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 17 cái
ATMEGA328P-PU

AVR ATMEGA328P PU ATMEGA328P-PU Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 63 cái
Kit STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 Kit STM32F103C8T6 Đà Nẵng


Hàng còn 63 cái
Còn 3 cái
Module ATtiny13A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85

Bộ kit ATtiny, Module shield, Bo mở rộng, Board mở rộng Module ATtiny13A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
ATMEGA328P-AU

AVR ATMEGA328P AU ATMEGA328P-AU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ATMEGA8A AU

AVR ATMEGA8A AU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ATTINY85 giao tiếp USB Digispark

AVR ATTINY85 giao tiếp USB Digispark Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ATMEGA8A PU

AVR ATMEGA8A PU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Bộ kit AVR ATMEGA8, ATMEGA48, ATMEGA88 (Chưa hàn linh kiện)

Bộ kit AVR ATMEGA8, ATMEGA48, ATMEGA88 (Chưa hàn linh kiện) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Bộ kit AVR ATMEGA16, ATMEGA32 (ATMEGA328P)

ATMEGA328P Bộ kit AVR ATMEGA16, ATMEGA32 (ATMEGA328P) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ATTINY13A-PU

ATTINY13A-PU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ATMEGA16

ATMEGA16A-PU ATMEGA16-DIP ATMEGA16-PU ATMEGA16 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
STM8S003F3P6

STM8S103F3P6 TSSOP20 STM8S003F3P6 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
STM8S003K3T6C

ARM STM8S003K3T6C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//