× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 69 cái
Vi trở 50K 503

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 50K, biến trở 503 Vi trở 50K 503 Đà Nẵng


Hàng còn 69 cái
Còn 151 cái
Vi trở 5K 502

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 5K, biến trở 502 Vi trở 5K 502 Đà Nẵng


Hàng còn 151 cái
Còn 154 cái
Vi trở 500Ω 501

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 500R, biến trở 501 Vi trở 500Ω 501 Đà Nẵng


Hàng còn 154 cái
Còn 157 cái
Vi trở 1K 102

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 1K, biến trở 102 Vi trở 1K 102 Đà Nẵng


Hàng còn 157 cái
Còn 52 cái
Vi trở 100Ω 101

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 100R, biến trở 101 Vi trở 100Ω 101 Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 137 cái
Vi trở 20K 203

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 20K, biến trở 203 Vi trở 20K 203 Đà Nẵng


Hàng còn 137 cái
Còn 155 cái
Vi trở 100K 104

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 100K, biến trở 104 Vi trở 100K 104 Đà Nẵng


Hàng còn 155 cái
Còn 18 cái
Vi trở 20Ω W200

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 20R, biến trở 200 Vi trở 20Ω W200 Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 2 cái
Vi trở 10Ω W100

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 10R, biến trở 100 Vi trở 10Ω W100 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 9 cái
Vi trở 2M 205

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 2M, biến trở 205 Vi trở 2M 205 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 3 cái
Vi trở 1M 105

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 1M, biến trở 105 Vi trở 1M 105 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 188 cái
Vi trở 10K 103

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 10K, biến trở 103 B10K Vi trở 10K 103 Đà Nẵng


Hàng còn 188 cái
Còn 6 cái
Vi trở 3K 302

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 3K, biến trở 302 Vi trở 3K 302 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 27 cái
Vi trở 2K 202

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 2K, biến trở 202 Vi trở 2K 202 Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 5 cái
Vi trở 500K 504

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 500K, biến trở 504 Vi trở 500K 504 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 40 cái
Vi trở 200K 204

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 200K, biến trở 204 Vi trở 200K 204 Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 7 cái
Vi trở 30K 303

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 30K, biến trở 303 Vi trở 30K 303 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 45 cái
Vi trở 200Ω 201

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 200R, biến trở 201 Vi trở 200Ω 201 Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 23 cái
Vi trở 50Ω W500

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 50R, biến trở 500 Vi trở 50Ω W500 Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái