× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 89 cái
Vi trở 1K 102

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 1K, biến trở 102 Vi trở 1K 102 Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 32 cái
Vi trở 10K 103

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 10K, biến trở 103 B10K Vi trở 10K 103 Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 134 cái
Vi trở 20K 203

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 20K, biến trở 203 Vi trở 20K 203 Đà Nẵng


Hàng còn 134 cái
Còn 36 cái
Vi trở 100Ω 101

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 100R, biến trở 101 Vi trở 100Ω 101 Đà Nẵng


Hàng còn 36 cái
Còn 82 cái
Vi trở 5K 502

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 5K, biến trở 502 Vi trở 5K 502 Đà Nẵng


Hàng còn 82 cái
Còn 71 cái
Vi trở 100K 104

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 100K, biến trở 104 Vi trở 100K 104 Đà Nẵng


Hàng còn 71 cái
Còn 31 cái
Vi trở 50K 503

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 50K, biến trở 503 Vi trở 50K 503 Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 132 cái
Vi trở 500Ω 501

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 500R, biến trở 501 Vi trở 500Ω 501 Đà Nẵng


Hàng còn 132 cái
Còn 3 cái
Vi trở 500K 504

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 500K, biến trở 504 Vi trở 500K 504 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 13 cái
Vi trở 200K 204

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 200K, biến trở 204 Vi trở 200K 204 Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 4 cái
Vi trở 2K 202

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 2K, biến trở 202 Vi trở 2K 202 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Vi trở 3K 302

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 3K, biến trở 302 Vi trở 3K 302 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 24 cái
Vi trở 200Ω 201

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 200R, biến trở 201 Vi trở 200Ω 201 Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 5 cái
Vi trở 2M 205

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 2M, biến trở 205 Vi trở 2M 205 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 8 cái
Vi trở 20Ω W200

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 20R, biến trở 200 Vi trở 20Ω W200 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 15 cái
Vi trở 50Ω W500

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 50R, biến trở 500 Vi trở 50Ω W500 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Tạm hết hàng
Vi trở 30K 303

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 30K, biến trở 303 Vi trở 30K 303 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Vi trở 1M 105

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 1M, biến trở 105 Vi trở 1M 105 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Vi trở 10Ω W100

3296W, biến trở vi chỉnh, biến trở tinh chỉnh, biến trở 10R, biến trở 100 Vi trở 10Ω W100 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//