× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 9747 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


Hàng còn 9747 cái
Còn 72 cái
Combo 600 điện trở thông dụng 1/4W (30 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 600 điện trở thông dụng 1/4W (30 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


Hàng còn 72 cái
Còn 140 cái
Combo 320 điện trở thông dụng 1/4W (16 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 320 điện trở thông dụng 1/4W (16 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


Hàng còn 140 cái
Tạm hết hàng
Combo 1850 điện trở thông dụng 1/4W (37 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 1850 điện trở thông dụng 1/4W (37 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 45 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1.5K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1.5K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 44 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 44 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 68R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 68R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 42 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 220R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 220R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 40 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 330R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 330R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 42 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 470R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 470R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 44 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 680R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 680R (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 24 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 42 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 3.3K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 3.3K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 42 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 2.2K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 2.2K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 41 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 4.7K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 4.7K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 45 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 5.1K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 5.1K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 44 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 6.8K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 6.8K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 32 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 50 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 20K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 20K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 48 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 33K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 33K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 47 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47K (100pcs) Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 250 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 470R sai số 1% (4700)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 470R sai số 1% (4700) Đà Nẵng


Hàng còn 250 cái
Còn 250 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 1K sai số 1% (1001)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 1K sai số 1% (1001) Đà Nẵng


Hàng còn 250 cái
Còn 250 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 10K sai số 1% (1002)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 10K sai số 1% (1002) Đà Nẵng


Hàng còn 250 cái
Còn 92 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1R (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1R (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 92 cái
Còn 77 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10R (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10R (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 77 cái
Còn 82 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1K (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 82 cái
Còn 69 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10K (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 69 cái
Còn 73 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 47K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 47K (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 73 cái
Còn 88 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 100K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 100K (10PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 875 cái
Điện trở nhiệt NTC - MF58 104 100K 3950 5% Bếp từ

Cảm biến nhiệt độ Điện trở nhiệt NTC - MF58 104 100K 3950 5% Bếp từ Đà Nẵng


Hàng còn 875 cái
Còn 53 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 270R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 270R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Còn 58 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 58 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 150R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 150R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 118 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 118 cái
Còn 56 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 56 cái
Còn 20 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 330R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 330R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 51 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 49 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 5.1K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 5.1K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 52 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 46 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 103 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 103 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2.2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2.2K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 3.3K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 3.3K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 37 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.5K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.5K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 55 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 6.8K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 6.8K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 41 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 4.7K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 4.7K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 53 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Còn 2 cái
Điện trở 5W 10R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 10R Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 126 cái
Điện trở 5W 0.1R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.1R Đà Nẵng


Hàng còn 126 cái
Còn 65 cái
Điện trở 5W 0.22R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.22R Đà Nẵng


Hàng còn 65 cái
Còn 20 cái
Điện trở 5W 100R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 100R Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 35 cái
Điện trở 5W 0.33R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.33R Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 56 cái
Điện trở 5W 1R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 1R Đà Nẵng


Hàng còn 56 cái
Còn 32 cái
Điện trở 5W 2.2R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 2.2R Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 10 cái
Điện trở 5W 5R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 5R Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 38 cái
Điện trở 5W 22R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 22R Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 20KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-203 Exclusion 20K Row Resistance Inline A203G A203J 9-pin Network Resistor Trở thanh 20KΩ 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 5.1KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-512J exclusion 5.1k row resistance in-line A512G A512J 9-pin network resistor Trở thanh 5.1KΩ 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 17 cái
Trở thanh 1K 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-102J Exclusion 1K Row Resistance Inline A102G A102J 9-pin Network Resistor Trở thanh 1K 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 20 cái
Trở thanh 470Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-471J Exclusion 470R Row Resistor In-Line A471G A471J 9-Pin Network Resistor Trở thanh 470Ω 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 330Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-331J exclusion resistance 330R row resistance in-line A331G A331J 9-pin network resistor Trở thanh 330Ω 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 100Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-101J Exclusion 100R Row Resistor Inline A101G A101J 9-pin Network Resistor Trở thanh 100Ω 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 70 cái
Trở thanh 10K 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng 103 Trở thanh 10K 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 70 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 560Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-561J Exclusion 560R Row Resistor In-Line A561G A561J9 Foot Network Resistor Trở thanh 560Ω 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 3 cái
Trở thanh 220Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-221J Exclusion 220R Row Resistance Inline A221G A221J9 Foot Network Resistor Trở thanh 220Ω 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 4 cái
Trở thanh 4.7KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-472J Exclusion 4.7k Row Resistor Inline A472G A472J9 Foot Network Resistor Trở thanh 4.7KΩ 9 chân Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 39 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 51K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 51K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 46 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1M (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1M (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 39 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 22R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 22R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 47 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 47 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 120R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 120R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 46 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 510R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 510R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 41 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.2K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 41 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 29 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100R (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 43 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 43 cái
Còn 43 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 20K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 20K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 43 cái
Còn 43 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 15K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 15K (100PCS) Đà Nẵng


Hàng còn 43 cái
Còn 180 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7K Đà Nẵng


Hàng còn 180 cái
Còn 31 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 22R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 22R Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 160 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1M

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1M Đà Nẵng


Hàng còn 160 cái
Còn 155 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1R Đà Nẵng


Hàng còn 155 cái
Còn 120 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2R Đà Nẵng


Hàng còn 120 cái
Tạm hết hàng
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7R Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 125 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10K Đà Nẵng


Hàng còn 125 cái
Còn 125 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10R Đà Nẵng


Hàng còn 125 cái
Còn 85 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100R Đà Nẵng


Hàng còn 85 cái
Còn 102 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1K Đà Nẵng


Hàng còn 102 cái
Còn 180 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2K Đà Nẵng


Hàng còn 180 cái
Còn 95 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 470K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 470K Đà Nẵng


Hàng còn 95 cái
Còn 140 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100K Đà Nẵng


Hàng còn 140 cái
Còn 120 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 51K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 51K Đà Nẵng


Hàng còn 120 cái
Còn 5 cái
Điện trở 50W các loại

Điện trở sứ 50w, Điện trở công suất Điện trở 50W các loại Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 234 cái
[HẾT HÀNG] [HẾT HÀNG] Điện trở 2W các loại

Điện trở công suất, điện trở 1W, điện trở 5W [HẾT HÀNG] [HẾT HÀNG] Điện trở 2W các loại Đà Nẵng


Hàng còn 234 cái
Tạm hết hàng
Trở thanh 2.2KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-222J Exclusion 2.2K Row Resistance Inline A222G A222J9 Foot Network Resistor Trở thanh 2.2KΩ 9 chân Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Điện trở

Điện trở sứ 20W, Điện trở công suất Điện trở Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Điện trở công suất 50W 2Ω - Vỏ nhôm

Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 2Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Điện trở công suất 50W 5Ω - Vỏ nhôm

Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 5Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Biến trở 10KΩ thanh trượt 75mm

Biến trở volume 10KΩ B10K Biến trở 10KΩ thanh trượt 75mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Điện trở công suất 50W 10Ω - Vỏ nhôm

Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 10Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//