× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 1130 cái
Đế bus 2P

jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 2P Đà Nẵng


Hàng còn 1130 cái
Còn 365 cái
Đế bus 8P

jack bus, terminal, lược đực, bus8P Đế bus 8P Đà Nẵng


Hàng còn 365 cái
Còn 327 cái
Đế bus 3P

jack bus, terminal, lược đực, bus3P Đế bus 3P Đà Nẵng


Hàng còn 327 cái
Còn 104 cái
Đế bus 10P

jack bus, terminal, lược đực, bus10P Đế bus 10P Đà Nẵng


Hàng còn 104 cái
Còn 217 cái
Đế bus 9P

jack bus, terminal, lược đực, bus9P Đế bus 9P Đà Nẵng


Hàng còn 217 cái
Còn 133 cái
Đế bus 12P

jack bus, terminal, lược đực, bus12P Đế bus 12P Đà Nẵng


Hàng còn 133 cái
Còn 259 cái
Đế bus 7P

jack bus, terminal, lược đực, bus7P Đế bus 7P Đà Nẵng


Hàng còn 259 cái
Còn 52 cái
Đế bus 6P

jack bus, terminal, lược đực, bus6P Đế bus 6P Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 263 cái
Đế bus 5P

jack bus, terminal, lược đực, bus5P Đế bus 5P Đà Nẵng


Hàng còn 263 cái
Còn 1298 cái
Đế bus 4P

jack bus, terminal, lược đực, bus4P Đế bus 4P Đà Nẵng


Hàng còn 1298 cái
Còn 1 cái
Combo 100 Đầu bus 2P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 100 Đầu bus 2P Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Combo 50 Đầu bus 3P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 3P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Combo 50 Đầu bus 4P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 4P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Combo 50 Đầu bus 5P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 5P Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 3 cái
Combo 35 Đầu bus 6P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 35 Đầu bus 6P Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 7 cái
Combo 10 Đầu bus 8P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 8P Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 9 cái
Combo 10 Đầu bus 9P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 9P Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 7 cái
Combo 10 Đầu bus 10P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 10P Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 9 cái
Combo 10 Đầu bus 11P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 11P Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 8 cái
Combo 10 Đầu bus 12P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 12P Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Tạm hết hàng
Combo 10 Đầu bus 7P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 7P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack 3.96mm 3P VH3.96 (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 3P VH3.96 (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack 3.96mm 2P VH3.96 (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 2P VH3.96 (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack 3.96mm 4P VH3.96 (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 4P VH3.96 (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//